Soutěže na Facebooku

Letos pro Vás připravíme řadu soutěží na našich sociálních sítích. Abychom jim dali řád, musíme se řídit pravidly. Ta najdete níže.

Kompletní znění pravidel facebookové červnové soutěže

Pořadatel soutěže:

Ing. Monika Kaličinská, Na Potoku 570, 75654 Zubří,  IČ: 07550740

Doba trvání soutěže:

od 7. 6. – 20. 6. 2020 včetně uvedených dnů

Kdo se může účastnit:

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.
 • Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.
 • Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce 
 • https://www.facebook.com/hendmejdmarket/
 • https://www.facebook.com/kabelkyfelly/

Pravidla soutěže:

 • Podmínkou účasti v soutěži je napsat “Název a barvu jednoho a více modelů kabelek nebo batohů, dle vlastního výběru”. Odpověď musí soutěžící napsat do komentáře pod soutěžním statusem a název modelu vybírá na stránce webu https://www.kabelky-felly.cz.
 • Pořadatel vybere z příspěvků 1 odpověď dle svého vlastního uvážení jako výherce soutěže.

Výhry v soutěži:

 • Výherce v této soutěži získá poukaz v hodnotě 500,- na nákup kabelky či batohu u prodejce, který poukaz věnoval, tedy Kateřina Čupová, Kabelky Felly.
 • Výherce výhry bude oznámený na FB stránce https://www.facebook.com/hendmejdmarket/ nejpozději 3 dny od ukončení soutěže.
 • Výherce bude o výhře vyrozuměný pod soutěžním statusem.
 • Výherce bude vyzvaný k převzetí výhry na Prvním letním marketu ve Valašském Meziříčí nebo Zlíně. 
 • Výhry z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné soutěžící.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

 • Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích pravidel, nebo vyloučení účastníka ze soutěže a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/hendmejdmarket/
 • Účastí v této soutěži dává každý soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže a dále po dobu 5 let od udělení souhlasu pro marketingové účely pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a také souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců. Soutěžící, který takto poskytl pořadatelům osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Další pravidla:

 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
 • Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webu slaskouvyrobeno.cz

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 7. 6. 2020