Soutěž o poukázky JO foodtruck

Kompletní znění pravidel facebookové soutěže o poukazku na konzumaci u JO foodtruk

Pořadatel soutěže:

Ing. Monika Kaličinská, Na Potoku 570, 75654 Zubří,  IČ: 07550740

 

Doba trvání soutěže:

od 14.6. – 24. 6. 2020 včetně uvedených dnů

 

Kdo se může účastnit:

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.
 • Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.
 • Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce 
 • https://www.facebook.com/hendmejdmarket/
 • https://www.facebook.com/JindrichovoObcerstveni/

 

Pravidla soutěže:

 • Podmínkou účasti v soutěži je napsat “Název nejoblíbenějšího jídla”. Odpověď musí soutěžící napsat do komentáře pod soutěžním statusem.
 • Pořadatel vybere z příspěvků 3 odpovědi dle svého vlastního uvážení jako výherce soutěže.

 

Výhry v soutěži:

 • Výherce v této soutěži získá poukaz v hodnotě 150,- na konzumaci jídel u JO food truck Jindřichovo občerstvení.
 • Výherce výhry bude oznámený na FB stránce https://www.facebook.com/hendmejdmarket/ 25.6. 2020.
 • Výherce bude o výhře vyrozuměný pod soutěžním statusem.
 • Výherce bude vyzvaný k převzetí výhry na Prvním letním marketu ve Valašském Meziříčí. 
 • Výhry z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné soutěžící.

 

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

 • Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích pravidel, nebo vyloučení účastníka ze soutěže a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/hendmejdmarket/
 • Účastí v této soutěži dává každý soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže a dále po dobu 5 let od udělení souhlasu pro marketingové účely pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a také souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců. Soutěžící, který takto poskytl pořadatelům osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

 

Další pravidla:

 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
 • Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webu slaskouvyrobeno.cz

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 14. 6. 2020